• +420 603 415 649
  • gregorovic@greli.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB A CENY

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vaší kanceláře nebo domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonicky na čísle 603 415 649, e-mailu: info@greli.cz, gregorovic@greli.cz, či písemně na faxovém čísle: 530 341 541.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat..

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetových stránkách a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Od základních cen zboží se odečítají jednotlivé individuální slevy, dle odběrů zákazníka, platební morálky atd. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoliv změnit.

V případě, že dojde k náhlé změně sortimentu v nabídce prodávajícího, v důsledku neočekávaných okolností, se kterou v době zaslání objednávky nebyl kupující seznámen, je kupujícímu vždy nabídnuto alternativní zboží, které odpovídá kvalitě i ceně objednaného zboží.

Všechny ceny uvedené na stránkách velkoobchodu Greli jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Základní sazba DPH činí 21%. Jakékoliv změny zde uvedených obchodních a dodacích podmínek jsou vyhrazeny.

Jsme plátci DPH a součástí dodávky zboží je daňový doklad s rozpisem DPH.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Při vrácení nepřijaté, nevyzvednuté zásilky zpět - cena 119 Kč.

5) DOPRAVA A POŠTOVNÉ

Brněnským zákazníkům při objednávce nad 1.000,-Kč bez DPH objednané zboží dodáme firemním rozvozem zdarma - v případě objednávky do 1.000,-Kč bez DPH při rozvozu po Brně, účtujeme dopravné ve výši 90,-Kč bez DPH , nebo zašleme prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na dobírku.  Cena poštovného se může lišit podle počtu zaslaných balíků. Zásilka - dobírka do 30 kg je zasílána za paušální sazbu 90 Kč + DPH 21%. V případě, že se zásilka skládá z vícero balíků, poštovné se násobí dle počtu balíků.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1-3 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu v originálním obalu s originálem dokladu o koupi. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

V případě výměny zboží v Brně a okolí, jdou náklady na výměnu na účet dodavatele.

Prodávající poskutuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, je kupující povinen postupovat stejným způsobem. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  • 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, či písemně (e-mailem, faxem) a po domluvě si reklamované zboží vyzvedneme – pro zákazníky z Brna a okolí.
  • 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu – pro mimobrněnské zákazníky.
  • 3. do zásilky vložte důvod reklamace, Vaši adresu, kontaktní osobu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem velkoobchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

9) Ochrana osobních údajů

​9.1​ Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

​9.2 ​Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

​9.3 ​Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

​9.4.​Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

​9.5.​Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

​9.6.​Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

​9.7 ​Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

​9.8.​V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

​a) ​požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

​b) ​požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

​9.9 ​Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Greli cz. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Greli cz. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne kancelářský velkoobchod Greli veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele..

10) PLATBA PŘES PLATEBNÍ BRÁNU

"PO ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY MÁ ZÁKAZNÍK MOŽNOST VYUŽÍT SLUŽBU PLATEBNÍ BRÁNY, KTERÁ HO PŘESMĚRUJE NA INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ JEHO BANKY ČI NA ZABEZPEČENOU STRÁNKU PRO PLATBU KARTOU. PO REALIZACI TRANSAKCE PŘEDÁ BRÁNA INFORMACI O PROVEDENÍ ESHOPU, KTERÝ MŮŽE EXPEDOVAT ZBOŽÍ IHNED PO PŘIJETÍ POTVRZENÍ O ÚHRADĚ. PŘEVODY PENĚZ JSOU USKUTEČŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍCH ÚČTŮ SPOLEČNOSTI COMGATE PAYMENTS, A.S. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb."


Libor Gregorovič
Havlíčkova 555
664 42, Modřice
mob: 603 415 649
fax: 530 341 541
e-mail: info@greli.cz, gregorovic@greli.cz

IČ: 61421693, DIČ: CZ6211301261

Zapsán v registru živnostenského úřadu MÚ Šlapanice pod. č.j. OŽÚ/613-07/191-2007/BED Ev.č. 370304-13656.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů