Ochrana osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Libor Gregorovič Greli.cz, IČ 601421693, se sídlem Havlíčkova 555, 664 42 Brno-Modřice ( dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Havlíčkova 555, 664 42 Brno-Modřice email: info@greli.cz tel: 603 415 649 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 5. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm.b) GDPR - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.2 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je: - vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a právcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 8. Správce uchovává osobní údaje - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 9. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
 10. Příjemci osobních údajů jsou osoby - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do zemí mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci.
 11. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GPDR máte - Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR - Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR - Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek 2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslování přístupu, šifrování uložených dat, ochrana úložišť systémem firewall. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 3. SLUŽBA OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018